"Welkom op de website Pfizer.be van de onderneming Pfizer NV, met maatschappelijke zetel Pleinlaan 17, B-1050 Elsene,RPR Brussel 0401.994.823 en zijn klinische onderzoekseenheid,Pfizer Clinical Research Unit (de PCRU),gelegen Lenniksebaan 808, B-1070 Anderlecht,RPM Brussel 2.105.014.717"

De informatie die u op deze website aantreft, is uitsluitend bestemd voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden nauwkeurig te lezen en na te kijken voordat u deze website gebruikt of betreedt. Door deze website te gebruiken of te betreden, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en dat u ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken, noch betreden.

1. Gebruik van de website

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve en educatieve doeleinden. Bepaalde secties van deze website zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen, zoals de werknemers, klanten en aandeelhouders van Pfizer, evenals actoren uit de gezondheidssector en het algemene publiek. Uw toegang tot en gebruik van de informatie die in deze website ligt opgeslagen, is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze website te betreden en te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden, zonder restrictie of voorbehoud.

2. Inhoud

Pfizer zal zich op een redelijke manier inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is. We geven echter geen waarborgen voor en maken geen enkel betoog over de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van de informatie. U gaat ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn inhoud op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Pfizer doet afstand van elke waarborg, uitdrukkelijk of stilzwijgend, waaronder waarborgen van verkoopbaarheid en van geschiktheid voor een bepaald doel. Noch Pfizer, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade, inclusief ongelimiteerde, directe, toevallige, consequentiële, indirecte of straffende schadevergoedingen, die voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van of de onbekwaamheid of het onvermogen om deze website te gebruiken, of uit om het even welke fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Tot deze opsomming behoort eveneens schade aan uw computeruitrusting of schade veroorzaakt door om het even welk virus dat uw computer of uw programma's kan aantasten.

3. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Pfizer, haar leden van het dagelijks bestuur, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers en alle mogelijke derden-partners te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle mogelijke verliezen, uitgaven, schadegevallen en kosten, inclusief billijke advocatenhonoraria die voortvloeien uit om het even welke inbreuk die u op deze Gebruiksvoorwaarden hebt gepleegd.

4. Privacy

Pfizer respecteert de privacy van iedereen die haar website bezoekt. De Pfizer Privacyverklaring in verband met gegevensbescherming geeft u alle informatie over uw rechten en verantwoordelijkheden aangaande de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld. Wilt u dit Pfizer Privacyverklaring lezen?.Klik dan hier

5. Externe Websites en links naar Websites van derden

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze websites worden door derden onderhouden. Pfizer heeft geen enkele controle over deze derden. Dergelijke links zijn louter bedoeld als een service. Op een gelijkaardige manier kan de website Pfizer.be ook toegankelijk zijn via externe links van derden over wie Pfizer geen enkele controle uitoefent. Pfizer geeft geen enkele waarborg voor en maakt alle voorbehoud voor wat betreft de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van om het even welke informatie die zich op dergelijke websites bevindt. Pfizer draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor om het even welke schade, kwetsuren of verwondingen die kunnen voortvloeien uit de inhoud van dergelijke informatie. De aanwezigheid van om het even welke link van een derde partij impliceert in geen enkel geval een machtiging van of een aanbeveling door Pfizer.

6. Medische informatie

Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar verschillende medische toestanden en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld als substituut voor advies dat verstrekt wordt door een dokter of om het even welke andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg. Het is niet aangewezen dat u de informatie op deze website gebruikt om een diagnose te stellen over een probleem in verband met uw gezondheid of een ziekte of om uw conditie te evalueren. Hiervoor dient u altijd een dokter of andere beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg te raadplegen.

7. Voorspellende informatie

Deze website kan voorspellende informatie bevatten die onderhevig is aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de effectieve resultaten verschillen van de voorspellingen. Hiertoe behoren ook risico's die gedetailleerd worden in de jaarverslagen van Pfizer of haar filialen die gedeponeerd zijn bij de SEC of Securities and Exchange Commission, inclusief het meest recente rapport dat bij de SEC werd gedeponeerd.

8. Niet-vertrouwelijke informatie

Elke vorm van communicatie of andere materiaal dat u van ons via het internet krijgt of dat u ons zendt op deze website, zoals vragen, commentaren, suggesties of gelijkaardige boodschappen, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd behalve de bescherming van uw gegevens overeenkomstig onze Privacyverklaring. Pfizer zal dan ook geen enkele verplichting hebben ten aanzien van dergelijke informatie. Pfizer zal vrij zijn om gebruik te maken van om het even welke ideeën, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke communicatie vervat zitten, voor om het even welk doel, inclusief maar zonder daartoe beperkt te zijn, de ontwikkeling, de productie en het op de markt brengen van producten.

9. Handelsmerken

Tenzij anders staat vermeld, zijn alle productnamen, al dan niet in grote druk of met het handelsmerksymbool, handelsmerken van Pfizer, haar filialen, aanverwante bedrijven of haar vergunning- of octrooigevers of joint-venture partners. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of om het even welke andere materialen - tenzij het in onderhavige sectie toegelaten wordt - is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk betekenen op de wet op de auteursrechten, de wet op de handelsmerken, de wet op laster en eerroof, de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op de regels en wetten inzake openbaarheid en communicatie. Gelieve er rekening mee te houden dat Pfizer de rechten op haar intellectuele eigendom op een actieve en agressieve manier afdwingt en daarbij alle mogelijkheden die de wet haar biedt aanwendt.

De volledige inhoud van de website is onderhevig aan auteursrechtelijke bescherming. Copyright ® 2008 Pfizer N.V./S.A. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commerciële individuele raadpleging en met behoud van alle copyrights en andere eigendomsaankondigingen. De inhoud van de website mag vervolgens niet opnieuw worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier verder verspreid worden. Behalve in de omstandigheden die hierboven uitdrukkelijk zijn voorzien, mag u zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pfizer geen enkele informatie, tekst of document uit deze website en geen enkel onderdeel ervan in om het even welk elektronisch medium of in hard copy kopiëren, tonen, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, herpubliceren of opnieuw doorzenden, noch om het even welk afgeleid werk creëren dat gebaseerd is op deze beelden, teksten of documenten. Niets wat zich hier bevindt zal worden gebruikt voor andere doeleinden, hetzij door stilzwijgende overeenkomst, hetzij door uitsluiting of een andere overeenkomst. Dat geldt voor om het even welke licentie of welk recht al dan niet ressorterend onder om het even welk octrooi of handelsmerk van Pfizer of van om het even welke derde partij.

11. Regeling inzake eventuele ongeldigheid van bepaalde clausules

Deze website en zijn inhoud zijn erop gericht conform te zijn met de wetten en reglementeringen in België. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten België, is de informatie met betrekking tot de Pfizer-producten uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van België. Andere landen kunnen andere wetten hebben, andere vereisten inzake regelgeving en medische praktijken, die verschillen van deze in België. Deze site bevat links naar andere sites die opgesteld werden door de verschillende operatieve divisies en dochtermaatschappijen van Pfizer, waarvan sommige zich buiten België situeren. Deze sites kunnen informatie bevatten die alleen geschikt en van toepassing is voor het land van de divisie of dochtermaatschappij die deze specifieke site heeft ontwikkeld. Pfizer behoudt zich het recht voor om de voorziening van haar producten en diensten te beperken voor om het even welke persoon, geografische regio of jurisdictie en/of de hoeveelheden van om het even welk product of dienst die we verschaffen te beperken. Indien een voorstel voor om het even welk product of dienst die op deze website wordt gemaakt, verboden is, zal dergelijk voorstel voor niet-geschreven gehouden worden.

12. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website zullen worden beheerst door het recht van België zonder rekening te houden met de principes van internationaal privaatrecht. Om het even welke juridische vordering, handeling of maatregel die verband houdt met deze website zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van België.

13. Varia

Wanneer om het even welke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onafdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling ongeschreven geacht worden zonder daarbij te raken aan de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen. Pfizer behoudt zich het recht voor om materiaal op deze website te wijzigen of te vernietigen en dit op om het even welk moment en naar eigen goeddunken.

Pfizer NV

Pleinlaan 17 B – 1050 Elsene (Brussel)
B.T.W.: BE 0401.994.823 RPR Brussel
Bank: 570-1297655-47

Pfizer Clinical Research Unit

Brussels Global Product Development Lenniksebaan 808 B -1070 Anderlecht (Brussel)
B.T.W.: BE 0401.994.823 RPR Brussel

Is deze pagina nuttig?