Inleiding

Deze Privacyverklaring voor gezondheidszorgprofessionals in de Europese Economische Ruimte (EER) (“HCP Privacy Notice” of “Privacy Notice”) beschrijft de persoonlijke gegevens die de EERbedrijven van Pfizer genoemd in de onderstaande contactgegevens (vanaf hier “Pfizer”, “ons” of “wij”) over u verzamelen als gezondheidszorgprofessional (HCP) wanneer we contact met u hebben, hoe we die gegevens gebruiken, hoe we ze beschermen en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We moedigen u aan deze HCP Privacyverklaring door te nemen en te klikken op de beschikbare links of "meer weten" te selecteren als u aanvullende details over een specifiek onderwerp wilt.

 

Als u online met ons contact opneemt, lees dan ook de privacyverklaring die op onze website staat of op de applicatie die u gebruikt.

Persoonlijke Gegevens

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u als persoon identificeren of die gerelateerd zijn aan een te identificeren persoon. We verzamelen persoonlijke gegevens als we u ontmoeten, wanneer u deelneemt aan onze programma’s, activiteiten, industriële evenementen, handelsevenementen of in combinatie met uw vragen aan en communicatie met ons. We verzamelen ook persoonlijke gegevens van gegevensbedrijven die informatiediensten leveren in de gezondheidssector, publiek toegankelijke bronnen van professionele informatie en joint marketing partners.

Persoonlijke gegevens die we van u kunnen verzamelen omvatten:

 • Naam
 • Contactgegevens (postadres, telefoonnummers, e-mailadres, faxnummer)
 • Uw taal van voorkeur
 • Professionele foto
 • Uw interesses (zoals gezondheidsthema’s waarover u informatie van ons vraagt)
 • Professionele biografie waaronder gegevens gerelateerd aan uw opleiding, licenties, specialiteiten, professionele affiniteiten (bijvoorbeeld lidmaatschappen van medische sociëteiten of HCP netwerken), publicaties, referenties en andere professionele prestaties
 • Gegevens in verband met uw gebruik van onze producten, uw interactie met ons, uw voorkeursmethode van communicatie met ons en diensten voor degenen aan wie u zorg verleent
 • Financiële en bankgegevens die u ons levert om u te betalen voor diensten en vergoeding voor professionele kosten, reizen, accommodatie en contante uitgaven
 • Nationaal ID-nummer, paspoortnummer, BTW-nummer*,
 • Reisvoorkeuren

Als u gevraagd wordt om Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Maar als u ervoor kiest geen gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om door u gevraagde diensten te verlenen of onze contractverplichtingen na te komen, kunnen wij u die diensten wellicht niet verlenen of die contractverplichtingen nakomen.

Als u ons Persoonlijke gegevens in verband met een andere persoon verstrekt of ons toestemming tot verzameling daarvan geeft, waaronder gegevens over bijwerkingen, verklaart u aan ons dat u de bevoegdheid heeft die gegevens te delen en de bevoegdheid heeft ons toestemming te geven tot gebruik van de gegevens, zoals omschreven in deze EER HCP Privacyverklaring.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken Persoonsgegevens om:

 • Betrekkingen met u aan te gaan als we een contractuele relatie of een legitiem belang hebben.

Betrekkingen met u aangaan houdt in:

 • Antwoorden op uw vragen en verzoeken.
 • De algemene voorwaarden van het contract uitvoeren die onze relatie met u bepalen (bijv. medische evenementen, publicaties, adviserende besprekingen, etc.) en, waar van toepassing, u betalen voor bepaalde of afgesproken diensten of terugstorten van uw kosten, telefoongesprekken plannen, vergaderingen, reizen en andere gerelateerde interacties met u, verzending van administratieve informatie en documentatie van onze interactie met u.
 • Pfizer’s database van gezondheidszorgprofessionals creëren en bijhouden om u te identificeren en, indien van toepassing, contact met u op te nemen (via digitale of andere middelen) als wetenschappelijk expert of een belangrijke opinieleider in verscheidene gezondheidssectors gebaseerd op uw professionele expertise en meningen en, waar van toepassing, uw eerdere interacties met ons, zoals:
  • u uitnodigen voor congressen/panels, professionele vergaderingen van HCP en educatieve activiteiten
  • contact met u opnemen vanwege uw professionele expertise door informatie door te geven over onze producten via onze professionele vertegenwoordigers of in de context van onderzoeken gerelateerd aan farmaceutische producten of diensten.
 •  Onze werkzaamheden uitvoeren in naleving met onze wettelijke verplichtingen, voor statistische doeleinden of om te voldoen aan onze legitieme belangen inzake de handhaving van ons bedrijf.

Onze werkzaamheden uitvoeren houdt in:

 • Onze reglementaire verplichtingen naleven qua toezicht en rapportering, waaronder die gerelateerd aan bijwerkingen, klachten over producten en productveiligheid.
 • Verificatie van uw toegang tot bepaalde producten, diensten en gegevens die alleen worden geleverd aan bevoegde HCP’s of andere achtergrondcontroles om te zorgen dat we niet worden belet om met u te werken.
 • Uitvoering van training en zorgen voor kwaliteitscontrole.
 • Opsporing, voorkoming en onderzoek van wangedrag.
 • Voldoen aan verplichtingen qua anti-corruptie en transparantie.
 • Analyse of voorspelling van HCP voorkeuren om toegevoegde trends te identificeren om onze producten, diensten en bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen, verbeteren of aan te passen.
 • Bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van onze gelieerden, van u of anderen.
 • Levering van marketing en promotionele communicaties over wetenschappelijke of gezondheidszaken (via digitale of andere middelen) die kunnen worden gepersonaliseerd volgens uw professionele gebied en interesses wanneer we uw toestemming hebben of een legitieme interesse.

Hoe we persoonsgegevens openbaar maken

We maken Persoonsgegevens als volgt openbaar:

 • Aan andere bedrijven van Pfizer (zie hier voor een lijst met onze bedrijven) voor de doeleinden beschreven in deze EER HCP Privacyverklaring.
 • Aan onze derde partij dienstverleners, om diensten te verlenen zoals gegevensanalyse, gegevenstechnologie en levering van gerelateerde infrastructuur, klantenservice, audits en andere diensten.
 • Aan databedrijven die informatiediensten leveren in de gezondheidssector om te zorgen dat uw gegevens up-to-date en accuraat blijven.
 • Aan andere bedrijven waarmee we samenwerken qua joint development, distributie en/of marketing of bepaalde producten of diensten.
 • Om te voldoen aan een reglementaire vereiste, gerechtelijke handeling, gerechtelijk bevel, verzoek van de overheid, of legale processen die aan ons worden opgelegd.
 • Om wettelijke actie te ondernemen of op andere wijze de veiligheid, rechten of eigendom van onze klanten, het publiek, Pfizer en onze geaffilieerden te beschermen.
 • Om iedere reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, taak, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van onze zaken, middelen of voorraad voor te bereiden, te voltooien en uit te voeren (ook in combinatie met een faillissement of gelijkwaardige procedures).

Openbaarmakingen van transfers van waarden

Een Pfizer-entiteit in het land van uw professionele praktijk maakt transfers van waarden die u ontvangt van andere Pfizer-entiteiten openbaar volgens de EFPIA Transparantie Gedragscode en/of van toepassing zijnde lokale wetten (zoals betaling van professionele kosten, reizen, accommodatie en contante uitgaven).

Tenzij de wet iets anders vereist, geven we uw identiteit, stad en land van professionele praktijk prijs en de datum, aard en hoeveelheid van de waarde die u ontvangt van Pfizer. Uw ID of sociale zekerheid-nummer worden alleen gepubliceerd indien vereist door de lokale wetten. Deze informatie wordt alleen gepubliceerd op onze websites en/of websites van de lokale EFPIA farmaceutische industrie associatie. Indien wettelijk vereist, vindt de openbaarmaking ook plaats op relevante overheidswebsites. De gegevens zijn 3 jaar beschikbaar, eenmaal gepubliceerd (tenzij een andere wettelijke periode van toepassing is in uw land).

We maken deze gegevens openbaar overeenkomstig toestemming, de wet of legitieme interesses.

De publicatie van deze gegevens dient meerdere legitieme interesses van de samenleving, waaronder patiënten, systemen van de gezondheidszorg, de farmaceutische industrie en van u als HCP door:

 • Publiekelijk vertrouwen in de integriteit en onafhankelijkheid van HCP’s te bevorderen.
 • Publieke gezondheid te helpen waarborgen door verantwoordelijkheid van HCP te promoten bij patiënten voor beslissingen over hun behandeling.
 • Een verplichting van doorlopende educatie van HCP’s te tonen die helpt betere zorg aan patiënten te leveren.

Individuele rechten

Als u een verzoek wilt indienen om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt door te nemen, te corrigeren, bij te werken, tegen te houden, te beperken, te wissen of er bezwaar tegen te maken, een toestemming wilt terugtrekken of als u een verzoek wilt indienen om een elektronische kopie te ontvangen van dergelijke persoonsgegevens voor overdracht aan een ander bedrijf, kunt u contact met ons opnemen, zoals aangegeven in het gedeelte Contact. We zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving reageren op uw verzoek.

Laat ons in uw verzoek weten welke persoonlijke gegevens u wil aanpassen, of u deze verwijderd wil zien uit onze databank, of laat ons anderszins weten welke beperkingen u wil toegepast zien op ons gebruik ervan. Voor uw veiligheid, kan het zijn dat wij uw identiteit moeten verifiëren voor we uw verzoek implementeren. We proberen om zo snel als redelijkerwijs kan worden verwezenlijkt aan uw verzoek te voldoen.

Let wel dat we mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u had geïnitieerd voor het verzoek voor wijziging of verwijdering.

Gegevensbeveiliging

We streven ernaar om passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen te treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag gegarandeerd 100% veilig.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde/de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer:
(i) de tijdsduur waarin we een permanente relatie met u hebben en de site aan u aanbieden;
(ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan we onderworpen zijn; of
(iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de site, toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door toezichthoudende instanties).

Grensoverschrijdende overdracht

De gegevens die we via de site verzamelen, kunnen in elk land waar we vestigingen hebben of waarin we serviceproviders inzetten, worden opgeslagen en verwerkt, inclusief in de VS en waar onze partners werken.

Sommige landen buiten de EER worden erkend door de Europese Commissie als landen met een adequaat gegevensbeschermingsniveau volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die als ongeschikt worden geacht door de Europese Commissie hebben we passende maatregelen ingevoerd, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan EU-standaardcontractbepalingen, om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt een exemplaar van deze maatregelen ontvangen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het deel "Contact met ons opnemen".

Voor een kopie van deze maatregelen, ga naar https://commission.europa.eu.

Gebruik door minderjarigen

De site is niet bedoeld voor personen jonger dan zestien (16) en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens over dergelijke personen. Als u de relevante seksuele meerderjarigheid nog niet bereikt hebt in uw jurisdictie dan heeft u de toestemming nodig van uw ouder of wettelijke voogd om de site te gebruiken. Raadpleeg uw ouder of wettelijke voogd voordat u de site gebruikt.

Als u ons persoonlijke gegevens van personen jonger dan zestien (16) bezorgt, dan verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en dat u dergelijke bevoegdheid kunt aantonen aan Pfizer op verzoek.

Updates

Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring bijwerken. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring op de site publiceren. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de "Laatst bijgewerkte" datum die hierboven wordt weergegeven.

Contact met ons opnemen

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens onder deze privacyverklaring is

Pfizer NV en Pfizer PFE Belgium BVBA, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België/p>

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u individuele rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via [email protected], of schrijf naar het volgende adres:

Pfizer Clinical Research Unit, Lenniksebaan 808, 1070 Brussel, België

Een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

U kunt een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor België:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: [email protected]
https://www.dataprotectionauthority.be/contact-us

Landspecifieke opmerking

*In de sectie over ‘persoonlijke gegevens die we van u kunnen verzamelen’, wordt vermeld dat wij uw nationale identiteitsnummer verzamelen.

M.b.t. HCPs die in België actief zijn, verzamelen wij het professionele identificatienummer (zoals het RIZIV nummer) i.p.v. het nationale identiteitsnummer (zoals rijksregisternummer), conform de toepasselijke wetgeving, behalve voor HCPs actief in België die geen dergelijk professioneel identificatienummer hebben, en mits voorafgaande toestemming van de Privacycommissie. Dit geldt ook voor de sectie ‘Openbaarmaking van overdracht van waarde’.

Is deze pagina nuttig?